Trung thừa tân tiến: tam luận tông, duy thức tông hay pháp tưởng tông

Trung thừa Tân Tiến Mādhyamika: Tam Luận tông ‒ Mādhyamaki có nghĩa là Trung đạo, nhưng thường kêu là Tam Luận tông, bởi tông này căn cứ nơi ba cuốn luận của ông giáo tổ viết ra làm giáo khoa cho đạo của ông. Tam Luận tông lập ra cuối thế kỷ thứ I (70) … Continue reading Trung thừa tân tiến: tam luận tông, duy thức tông hay pháp tưởng tông