Tiểu thừa tân tiến: câu xá tông, thành thật tông và luật tông

Chúng ta bị cảm nhiễm lâu đời theo Phật giáo Tân Tiến, nên cứ giữ mực: ăn chay, niệm Phật (Lục tự Di-Đà), tụng kinh, để chờ đến giờ lâm chung, có Phật đến rước. Như thế cũng vừa sức công phu hành đạo mỗi ngày cho đến trọn đời và có đức tin vững … Continue reading Tiểu thừa tân tiến: câu xá tông, thành thật tông và luật tông