Thuyết thần học của Bà-la-môn giáo, chuyên dạy về cúng tế thần linh

Tân Tiến và Bảo thủ chia rẽ nhau về hai phương diện tôn giáo và triết lý. Tôn giáo ‒ Phật giáo nguyên Thủy chẳng đề cập đến thần linh, tạo hóa. Phật Gotama chẳng hề dạy đệ tử thờ một thần linh nào cả. Bỏ tục lệ thờ cúng, tức là không nhìn nhận … Continue reading Thuyết thần học của Bà-la-môn giáo, chuyên dạy về cúng tế thần linh