Những biến chuyển tồi tệ đã xảy ra sau khi Phật Gotama nhập Niết-bàn

Chương này góp nhặt những biến chuyển tồi tệ đã xảy ra sau khi Phật Gotama nhập Niết-bàn. Phật tịch vừa bảy ngày, đã phát sanh triệu chứng suy đồi. Số là, khi Phật đi hóa độ về miền Kusinara. Đại đức Kassapa (Ca-Diếp) cũng dắt 500 đồ đệ theo về hướng ấy. Khi đi … Continue reading Những biến chuyển tồi tệ đã xảy ra sau khi Phật Gotama nhập Niết-bàn